Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
MANMADE

ARTIKEL 1 IDENTITEIT
MANMADE
Mechelsesteenweg 121a
2220 Heist op den Berg
BTW BE0879.949.356
ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID & VOORWAARDEN
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van onze E-SHOP aan u als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).
Wij leveren enkel in België . Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Bestellingen geplaatst door een minderjarige, kunnen door MANMADE worden geweigerd.
Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
MANMADE maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere Internet gebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure.
ARTIKEL 3 ONS AANBOD EN UW BESTELLING
Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
Alle gebruikte afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Bij een overduidelijke vergissing zijn we niet verplicht om alsnog te leveren.
Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Om te bestellen vul je verder je persoonsgegevens in ( met betrekking tot uw privacy kan u altijd terecht op ons Legal gedeelte van onze website). In de laatste stap krijg je een overzicht van je aankopen en eventuele kortingen, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop hierna is je aankoop definitief. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben.
Na je online betaling krijg je een e-mail ter bevestiging van je aankoop. Op het moment dat wij je bestelling verzenden of op het moment dat je bestelling klaar staat, laten we je dit ook weten via e-mail.
ARTIKEL 4 HERROEPINGSRECHT
Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (retour kosten betaal je zelf). Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor uw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend. Indien de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden zullen wij deze bij u komen afhalen en zullen u hiervoor enkel onze transportkosten worden aangerekend.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier.
Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je een E-mail sturen naar Welcome@man-made.be of ons telefonisch contacteren op het telefoonnummer: 015 25.19.10 van MANMADE in Heist op den Berg. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.
ARTIKEL 5 DE PRIJS
Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.
ARTIKEL 6 BETALING
Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
ARTIKEL 7 CONFORMITEIT EN GARANTIE
Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
Bij gebreken na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.
Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen.
Indien het gebrek zich manifesteert binnen de 3 dagen na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. U zal zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.
ARTIKEL 8 LEVERING/AFHALING EN UITVOERING
Wij informeren u over de leveringstermijn in uw E-mailbevestiging.
Leveringen in België gebeuren hoofdzakelijk door BPost of een hiertoe andere aangeduide pakjesdienst.
Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.
Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Om goederen die verloren gaan in de post hoef je je dus geen zorgen te maken. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport en de retourkosten.
Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de bevestigingsmail vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Je moet hiervoor een E-mail sturen naar onze medewerkers op het e-mailadres welcome@man-made.be.
We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.
ARTIKEL 9 OVERMACHT
In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet uitsluitend, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …
ARTIKEL 10 INTELLECTUELE EIGENDOM
Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen is al onze communicatie beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij MANMADE of bij onze toeleveranciers en eventuele andere rechthebbenden liggen.
Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
ARTIKEL 11 KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN
We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via welcome@man-made.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Show Buttons
Hide Buttons